Vi beskytter dit privatliv

Alle personlige oplysninger, der angives ved tilmelding eller køb på nibis.dk, behandles fortroligt og anvendes til at behandle din bestilling og sikre den bedst mulige kundeoplevelse hos os.

Vi tager din databeskyttelse alvorlig
Vi behandler persondata og vil gennem denne privatlivsbeskyttelsespolitik fortælle dig, hvordan vi behandler dine data.

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål.

Behandling af persondata:

Vi anvender denne type data om dig
Vi beder om dine personlige oplysninger, når du tilmelder dig kurser hos os. Det drejer sig primært om oplysninger som navn, adresse, titel, virksomhed, telefonnummer og mailadresse. Disse data udgør almindelige persondata (-med andre ord ikke følsomme persondata). 

Personoplysningerne vi har indsamlet om dig, anvendes i forbindelse med den aktivitet, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi anvender data om dig til at gøre vores services bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Persondata videregives kun til 3. part i forbindelse med afholdelse af kurser gennem en 3. part eller i forbindelse med konferencer eller events, hvor 3. part deltager som medarrangør eller sponsor.

Vi opbevarer dine persondata fortroligt
Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt.

Vi behandler kun relevant og nødvendige persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Periode for opbevaring
Oplysninger opbevares i udgangspunktet i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Dit samtykke til opbevaring af persondata er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører i forbindelse med forberedelse og afholdelse af kursusaktiviteter. du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

Videregivelse af persondata
Vi registrerer oplysninger om, hvilket kursus du har deltaget i. Disse oplysninger bliver gemt i 5 år efter endt kursus. Du kan til en hver tid få slettet disse data ved henvendelse.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Betaling
Der fremsendes faktura til det anførte EAN nummer på tilmending til kurset.